Етичен Кодекс на “Старри Травел” ЕООД, собственик на сайта www.starrytravel.com

Въведение
Настоящият етичен кодекс е съставен от:
1. Ръководните принципи на “Старри Травел” ЕООД приложени при създаването на www.starrytravel.com.
2. Етичните правила и норми, касаещи отношенията между служителите на “Старри Травел” ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. “Христо Смирненски”, № 46А, ЕИК 131135488, и неговите клиенти, партньори и обществото като цяло.

При осъществяване на своята дейност, екипът на “Старри Травел” ЕООД ще се придържа към високо качество на туристическите услуги, като съвкупност от норми на поведение и професионални качества, които служат изцяло на живота и здравето на индивида и обществото.

Раздел I. Ръководни принципи на www.starrytravel.com

1. Определеност.
www.starrytravel.com е собственост на “Старри Травел” ЕООД, лицензиран туроператор и собственик на сайта.

2. В помощ на клиента
Сайтът www.starrytravel.com е създаден да бъде в помощ на потенциалните клиенти. Единствената и най-важна задача е представената специализирана информация да даде възможност на всеки посетител да избере подходящата за него туристическа услуга.

3. Достъпност, Прозрачност и Организираност
Информацията в сайта трябва да бъде ясна и достъпна за всички посетители. Менюто трябва да бъде добре организирано и подредено, представяйки точна и конкретна информация. Данните за заявки, запитвания и контакти, трябва да са информативно полезни и целенасочени.
Представените телефони и адреси за контакти трябва да съдържат максимално съдържателна информация, която да се обновява периодично.

4. Достоверност
Информацията на този сайт е публикувана вярно и се обновява редовно. Въпреки това Старри Травел ЕООД не гарантира пълнотата и акуратността й. Старри Травел ЕООД не поемат никаква отговорност към Клиента или към трети страни за каквито и да било грешки или липси на този сайт. Старри Травел ЕООД може да променя, обновява или изтрива всяка информация без предварително предупреждение.

5. Конфиденциалност
Данните с конфиденциален характер за всеки посетител са защитени от неправомерно използуване за лични цели или в интерес на трети страни.
“Старри Травел” ЕООД е регистрирано съгласно Закона за защита на личните данни в България. Всяка информация касаеща адреси, e-mail адреси и/или друга информация за контакти, имена, лични или медицински данни се приема за защитена и строго конфеденциална за сайта и не може да бъде използвана без съгласието на клиентите.


Раздел II. Етичните правила и норми, касаещи отношенията между служителите на “Старри Травел” ЕООД и неговите клиенти, потребители, партньори и обществото като цяло.

Общи положения
Чл. 1. Лица, осъществяващи дейност в “Старри Травел” ЕООД по силата на трудов или граждански договор:
1. Могат да бъдат само висококвалифицирани специалисти, притежаващи съответната правоспособност, когато такава се изисква за изпълнение на служебните им задължения.
2. Действат в интерес на клиента и съдействат за защита на неговите интереси.
3. Са длъжни да познават и спазват професионалните правила и задължения, произтичащи от закона, този кодекс и договорните отношения с третите лица.

Раздел ІII. Общи правила за информацията. Служебна тайна
Чл. 2. Информацията, излагана от “Старри Травел” в интернет страницата му, печатните и други материали, произхождащи от него, не трябва да въвеждат в заблуждение или да представят информация, неотговаряща на истината.
Чл. 3. Забранено е публикуването на нецензурни материали, материали свързани с насилие и порнография, наркотици, опиати и пр.
Чл. 4. Служебната тайна включва всички сведения, които клиентът или неговите близки са споделил с лицата, осъществяващи дейност в “Старри Травел” по силата на трудов или граждански договор, свързани със всичко, което лицето е научило при изпълнение на служебните си задължения и свързано с клиента или неговите близки.